homepage - Shqiptari i Italisë

Intervistë me Ambasadoren e Shqipërisë në Itali, zonjën Anila Bitri Lani

Vetëm gjatë vitit 2017, rreth 60.000 shqiptarë kanë marrë një shtetësi të BE-së: thuajse të gjithë janë bërë grekë ose italianë

Aplikimi online për shërbimet pranë zyrës konsullore në Romë e konsullatave në Bari e Milano. Si veprohet

Në këto pak javë të mbetura të vitit mund të thirren jo vetëm punonjës sezonalë por edhe jo sezonalë për sektorët e autotransportit, ndërtimit dhe turizmit. Risia tjetër, vetëm në sektorin e bujqësisë, kërkesat mund të paraqiten nga shoqatat profesionale të punëdhënësve

Botohet në Gazetën Zyrtare dekreti i Ministrisë së Punës: punëdhënësit duhet të paguajnë 156 apo 300 € për çdo muaj përpara legalizimit të marrëdhënies së punës

Janë mbyllur procedurat e paraqitjes së kërkesave në kuadrin e sanatores së parashikuar nga neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 i njohur ndryshe si dekreti Rinisja. Nga thuajse 210 mijë kërkesat e paraqitura, rreth 17 mijë janë për shtetas shqiptarë

A mund të aplikohet për punonjës studentë e azilkërkues? E nëse punëdhënësi nuk ka të ardhura të mjaftueshme? E nëse ka skaduar pasaporta?
Në portalin e Ministrisë së Brendshme, përgjigjet e pyetjeve më të shpeshta

Më 30 maj, ministria e Brendshme ka lëshuar dy qarkore shpjeguese të dekretit nr. 34 të 19 majit (i ashtuquajturi dekreti Rinisja) dhe të dekretit ndërministror të 27 majit lidhur me legalizimin e marrëdhënieve të punës në të zezë me punonjës të huaj dhe lëshimin e lejeqëndrimit të përkohshëm për të huajt e pranishëm në territorin italian që e kanë pasur njëherë një dokument qëndrimi por u ka skaduar maksimumi prej 7 muajsh (nga data 31 tetor 2019).

Departamenti për Liritë Civile dhe Imigracionin i ministrisë së Brendshme ka lëshuar një qarkore me udhëzimet operative për procedurën që duhet të ndiqet nga punëdhënësit e që është kompetencë e Sportelit Unik për Imigracionin.

Ndërsa Departamenti i Sigurisë Publike ka lëshuar qarkoren me udhëzimet operative për procedurën pranë Kuesturave që duhet të ndiqet nga të huajt e parregullt për pajisjen me një lejeqëndrim të përkohshëm.

Shumë shpejt, do të gjeni në faqet tona detajet mbi legalizimin edhe në gjuhën shqipe.

Shqiptari i Italisë

(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Në pritje të dekreteve ministeriale që duhet të nxirren këto ditë,  botojmë përgjigjet e ekspertëve të Stranieriinitalia.it të pyetjeve më të shpeshta të mbërritura në redaksi

Kodi i taksës, shuma e përpilimi i formularit F24 sipas llojit të kërkesës së legalizimit

Para paraqitjes së kërkesës (nga 1 qershori deri më 15 korrik) për legalizimin e të huajve duhet paguar një kontribut forfetar përmes një formulari “F24 Versamenti con elementi identificativi” (“F24 – Pagesa me elementë identifikues”) të cilin mund ta shkarkoni edhe këtu. Kodi i taksës, shuma dhe mënyra e përpilimit të formularit varen na lloji i kërkesës  së legalizimit.

Punëdhënësi që kërkon të lidhë një kontratë pune apo të legalizojë një marrëdhënie pune të parregullt, sipas nenit 103, paragrafi 2 DL nr. 34/2020, duhet të paguajë shumën prej 500,00€ për punonjës, duke e përpiluar formularin si në vijim:

Në pjesën “Contribuente” (“Taksapaguesi”) duhet të fusë të dhënat e veta personale dhe kodin fiskal;

Në “Sezione Erario ed altro” (“seksioni Thesari e tjetër”):

në fushën “tipo”, të shënojë germën “R”;
në fushën “elementi identificativi” (“elementë identifikues”, të shkruajë kodin fiskal të punonjësit ose, nëse nuk e ka, numrin e pasaportës apo të një tjetër dokumenti të barasvlefshëm (nëse ka më shumë se 17 germa e shifra, të shënojë vetëm 17 të parat);
në fushën “codice tributo” (“kodi i taksës”) duhet të fusë kodin REDT;
në fushën “anno di riferimento” (“viti i referimit”) të shkruajë 2020 dhe
në fushën “importi a debito versati” (“Shuma e taksës së paguar”) të shënojë 500,00.

Detajet e procedurës për të kërkuar lejeqëndrim të përkohshëm
Detajet e procedurës së legalizimit të kërkuar nga punëdhënësi
Qarkoret zbatuese të ministrisë së Brendshme
Shpallet dekreti zbatues ndërministror
Legalizimi i të huajve të parregullt, teksti në Gazetën Zyrtare

 

Të huajt që kërkojnë lejeqëndrim të përkohshëm – sipas nenit 103, paragrafi 2, DL nr. 34/2020 – duhet të paguajnë 130,00€, duke e përpiluar formularin si në vijim:

Në pjesën “Contribuente” (“Taksapaguesi”) duhet të shkruajnë të dhënat e veta personale dhe kodin fiskal;

Në “Sezione Erario ed altro” (“seksionin Thesari e tjetër”):

në fushën “tipo”, të shënojnë germën “R”;
në fushën “codice tributo” (“kodi i taksës”) të shënojnë kodin RECT;
në fushën “anno di riferimento” (“viti i referimit”) të shkruajnë 2020;
në fushën “importi a debito versati” (“Shuma e taksës së paguar”) të shënojnë 130,00.

Shkarko: F24 - Versamenti con elementi identificativi

Nga nesër, 1 qershor 2020, deri më 15 korrik, për mijëra të huaj me qëndrim të parregullt në Itali por që kanë një vend pune hapet një dritare për t’u pajisur me lejeqëndrim. Të paktën për ca kohë. Në fakt, nga nesër mund të nisen kërkesat e legalizimit të marrëdhënieve të punës dhe të qëndrimit në Itali, legalizim i parashikuar nga neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 i njohur ndryshe si dekreti Rinisja. Këto ditët e fundit janë shpallur më në fund edhe një dekret ndërministror (27 maj) e dy qarkore të ministrisë së brendshme (30 maj), të domosdoshme për zbatimin konkret të legalizimit.

Masa e legalizimit për të cilën flet neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 parashikon dy kanale:

- I pari për punëdhënësin italian apo të huaj (por vetëm nëse ka lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë, i njohur si kartë qëndrimi) që mund të lidhë një kontratë pune të varur apo të legalizojë një marrëdhënie pune në të zezë me shtetas italianë apo të huaj të pranishëm në territorin italian nga 8 marsi 2020;

- I dyti për qytetarët e huaj me leje qëndrimi të skaduar nga 31 tetori 2019, të pranishëm në Itali nga 8 marsi 2020, që mund të kërkojnë një lejeqëndrim për 6 muaj.

Sektorët ekonomikë, punonjësit e të cilëve do të mund të përfitojnë nga ky legalizim i punës dhe i qëndrimit janë:

A.     bujqësia, mbarështrimi, blegtoria, peshkimi e akuakultura dhe veprimtaritë e lidhura me to;
B.     asistencë për persona me sëmundje ose aftësi të kufizuara;
C.     puna shtëpiake.

Kodet e të gjitha aktiviteteve (shtyp këtu për të shkarkuar tabelën) në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi u dhanë në mënyrë të detajuar nga dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”.

Procedurat e paraqitjes së kërkesave për legalizimin e të huajve

Kërkesat mund të paraqiten nga 1 qershori deri më 15 korrik 2020, me dy procedura të ndryshme sipas kanalit të përdorur apo subjektit që paraqet kërkesën.

LEGALIZIMI I KËRKUAR NGA I HUAJI

Të huajt e parregullt me lejeqëndrim të skaduar nga 31 tetori 2019, as të përtërirë e as të konvertuar, që para asaj date kanë punuar në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve) mund t’u drejtohen Kuesturave për të kërkuar lëshimin e një lejeqëndrimi të përkohshëm, të vlefshëm vetëm në Itali, me kohëzgjatje 6mujore nga çasti i paraqitjes së kërkesës. Udhëzimet operative përfshihen në një qarkore të 30 majit të Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme.

Ku paraqitet kërkesa?

Të huajt mund të paraqesin kërkesën për lejeqëndrim pranë sporteleve “Amico” të 5.700 zyrave Postare në mbarë Italinë, përmes kompletit të posaçëm të formularëve të përpiluar e të nënshkruar nga i interesuari. Shërbimi postar i nisjes së praktikës kushton 30€. 

Para paraqitjes së kërkesës, i huaji duhet të ketë paguar kontributin forfetar prej 130,00€, duke përdorur formularin F24 që përpilohet sipas udhëzimeve të ministrisë e që gjendet në bankë, postë apo mund të shkarkohet nga portali i Agjencisë së tatim taksave.

Kushtet që duhet të plotësojë i huaji:

- Të ketë një pasaportë apo dokument tjetër të barasvlefshëm apo një certifikatë identiteti të lëshuar nga Përfaqësia diplomatike e vendlindjes;

- Të jetë i pranishëm në territorin italian prej 8 marsit 2020. Mund ta dëshmojë siç është shkruar edhe më lart: me shenjat e gishtërinjve, me vulën e hyrjes në territorin italian në pasaportë apo përmes “deklaratës së pranisë”, ose me çfarëdo dokumenti me datë të lëshuar nga zyra shtetërore apo private që kryejnë shërbim publik;

- Të dëshmojë (përmes dokumentacionit të përshtatshëm që duhet të dorëzojë kur paraqet kërkesën) se ka punuar më parë në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve që përfshihen në këta sektorë) të përfshirë në masën e legalizimit.

Nga dekreti zbatues ndërministror i 27 majit mësohet se mund të vlejnë si dëshmi:

- kontratë pune, estrakt i llogarisë së sigurimeve shoqërore, fletë-pagesë, formulari Unilav i punësimit/transformimit dhe/ose e përfundimit të marrëdhënies së punës, CUD, estrakt i llogarisë bankare nga ku duket derdhja e rrogës

- certifikatë e Qendrës së Punësimit që tregon kryerjen e punës në sektorët e sipërpërmendur;

- fotokopje çeku bankar me të cilin është paguar rroga;

- buletinët e pagesës së kontributeve INPS për punën shtëpiake ose estrakt nga portali i INPS-it i llogarisë së kontributeve të punonjësit dhe/ose punëdhënësit;

- dëshmi e pagesës së kontributeve për punën shtëpiake përmes sistemit PagoPA të shtypur nga portali INPS;

- komunikim me postë elektronike dhe/ose me SMS e MyInps, lidhur me kryerjen e bashkëpunimit të rastësishëm në kuadrin e punës shtëpiake;

- tabela pagesash mujore ose dëshmi për punë të rastësishme në sektorin bujqësor;

- dokument i regjistrimit të detarëve;

- konventë rekrutimi;

- komunikim Unimare;

- regjistrim si ekuipazh i anijes;

- dokument imbarkimi e zbarkimi;

- fletë-rroga (për sektorin e peshkimit);

- çdo letërkëmbim midis palëve gjatë marrëdhënies së punës, shkruar si nga punëdhënësi si nga punëtori, nga i cili mund të përftohen elementë identifikues të palëve të nevojshme për kontrollimin e veprimtarisë së punës (p.sh. njoftimet për ndryshime në orarin e punës, kërkesa për pushime ose leje ose mungesa për ndonjë arsye, mosmarrëveshje disiplinore etj).

Çfarë duhet të dorëzojë i huaji në sportelin “Amico” në postë

Bashkë me formularin e kompletit të posaçëm postar me të cilin i paraqitet Kuesturës kërkesa për lejeqëndrim i huaji duhet të dorëzojë edhe:

- Fotokopje të pasaportës apo një dokumenti tjetër të barasvlefshëm apo një certifikate identiteti të lëshuar nga Përfaqësia diplomatike e vendlindjes;

- Fotokopje të lejeqëndrimit të skaduar;

- Kodin fiskal;

- Dokumentacion që dëshmon vendbanimin;

- Dokumentacion që dëshmon se para 31 tetorit 2019 ka punuar në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake (këtu kodet e të gjitha aktiviteteve që përfshihen në këta sektorë) të përfshirë në masën e legalizimit;

- Dokumentin e pagesës së 130,00€;

- Pullë-taksë 16,00€

Për shkak të emergjencës Covid-19, paraqitja pranë Sporteleve “Amico” të postave, për 8 ditët e para të punës do të mund të bëhet sipas një kalendari të caktuar sipas mbiemrit (që gjeni këtu). Pas 10 qershorit shërbimi do të ofrohet pas asnjë lloj kufizimi.

Për përpilimin e formularëve e për gjithë procedurën e legalizimit, të huajt mund t’u drejtohen për ndihmë edhe patronateve.

Me dorëzimin e formularit të kërkesës së lejeqëndrimit pranë sportelit të postës, të huajit i lëshohet një kupon që dëshmon paraqitjen e kërkesës e që do t’i lejojë të qëndrojë në territorin italian e të kryejë një punë në sektorët e sipërpërmendur.

I huaji do të thirret më pas në Kuesturën që shqyrton kërkesën e  lëshon lejeqëndrimin e përkohshëm. 

Sipas shpjegimeve të ministrisë së brendshme “ky lejeqëndrim mund të konvertohet në lejeqëndrim për punë të varur nëse i huaji, në fund të gjashtë muajve, ka një kontratë pune në sektorët e ekonomisë të sipërpërmendur”.

Lexo edhe:
Sanatoria 2020. Detajet e procedurës së legalizimit të kërkuar nga punëdhënësi
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)
 

Nga nesër, 1 qershor 2020, deri më 15 korrik, për mijëra të huaj me qëndrim të parregullt në Itali por që kanë një vend pune hapet një dritare për t’u pajisur me lejeqëndrim. Të paktën për ca kohë. Në fakt, nga nesër mund të nisen kërkesat e legalizimit të marrëdhënieve të punës dhe të qëndrimit në Itali, legalizim i parashikuar nga neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 i njohur ndryshe si dekreti Rinisja. Këto ditët e fundit janë shpallur më në fund edhe një dekret ndërministror (27 maj) e dy qarkore të ministrisë së brendshme (30 maj), të domosdoshme për zbatimin konkret të legalizimit.

Masa e legalizimit për të cilën flet neni 103 i dekretligjit nr. 34 të 19 majit 2020 parashikon dy kanale:

- I pari për punëdhënësin italian apo të huaj (por vetëm nëse ka lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë, i njohur si kartë qëndrimi) që mund të lidhë një kontratë pune të varur apo të legalizojë një marrëdhënie pune në të zezë me shtetas italianë apo të huaj të pranishëm në territorin italian nga 8 marsi 2020;

- I dyti për qytetarët e huaj me leje qëndrimi të skaduar nga 31 tetori 2019, të pranishëm në Itali nga 8 marsi 2020, që mund të kërkojnë një lejeqëndrim për 6 muaj.

Sektorët ekonomikë, punonjësit e të cilëve do të mund të përfitojnë nga ky legalizim i punës dhe i qëndrimit janë:

A.     bujqësia, mbarështrimi, blegtoria, peshkimi e akuakultura dhe veprimtaritë e lidhura me to;
B.     asistencë për persona me sëmundje ose aftësi të kufizuara;
C.     puna shtëpiake.

Kodet e të gjitha aktiviteteve (shtyp këtu për të shkarkuar tabelën) në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi u dhanë në mënyrë të detajuar nga dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”.

Procedurat e paraqitjes së kërkesave për legalizimin e të huajve

Kërkesat mund të paraqiten nga 1 qershori deri më 15 korrik 2020, me dy procedura të ndryshme sipas kanalit të përdorur apo subjektit që paraqet kërkesën.

LEGALIZIMI I KËRKUAR NGA PUNËDHËNËSIT

Punëdhënësit në sektorët e sipërpërmendur mund të paraqesin kërkesë për legalizimin e punonjësve të huaj pranë Sportelit Unik për Imigracionin të Prefekturave. Udhëzimet operative për procedurën jepen në një qarkore të 30 majit të Departamentit për Liritë Civile dhe Imigracionin të ministrisë së Brendshme.

Punëdhënësit mund të jenë italianë, shtetas komunitarë apo të huaj me kartë qëndrimi (lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë). Sipërmarrësit e huaj me lejeqëndrim të thjeshtë nuk mund të paraqesin kërkesa legalizimi.

Të ardhurat e punëdhënësve

Punëdhënësit në sektorët e bujqësisë duhet të kenë të ardhura jo më të ulëta se 30.000 €.

Në rastin e legalizimit të bashkëpunëtorëve familjarë:

1.     kur familja përbëhet vetëm nga një person të ardhurat minimale duhet të jenë 20.000€;
2.     në rast kur familja ka disa pjesëtarë bashkëjetues, të ardhurat minimale nuk duhet të jenë më të ulëta se 27.000€.

Si paraqiten kërkesat

Kërkesat paraqiten vetëm online nga data 1 qershor deri më 15 korrik, nga ora 7:00 deri më 22:00 përmes portalit të ministrisë së Brendshme në https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, siç veprohet tashmë prej vitesh kur kërkohet një kuotë gjatë dekreteve të flukseve. Për të paraqitur kërkesën, punëdhënësit duhet të regjistrohen përmes kodit identifikues SPID (SPID – Sistem Publik i Identitetit Digjital është kod identifikues digjital (përdorues e fjalëkalim) që lejon hyrjen në të gjitha shërbimet online të Administratës Publike italiane qoftë nga kompjuter, nga tablet apo celular). Hyjnë në sistem e plotësojnë formularët sipas sektorëve të punës, EM-DOM në rastin e bashkëpunëtorëve familjarë dhe EM-SUB për punonjësit e varur.

Pas nisjes së kërkesës, portali do të krijojë një zonë personale në të cilën mund të shihet në ç’pikë është praktika, do t’i nisë punëdhënësit një kupon që dëshmon paraqitjen e kërkesës, një kopje të të cilit duhet t’ia japë punonjësit.

Punëdhënësit mund të përpilojnë e të nisin kërkesën vetë ose me ndihmën e shoqatave të kategorisë, sindikataveapo patronateve. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, risjellim këtu videon shpjeguese të vënë në dispozicion nga ministria e Brendshme.

Para paraqitjes së kërkesës, punëdhënësi duhet të ketë paguar kontributin forfetar prej 500,00€ për çdo punonjës që legalizon, duke përdorur formularin F24 që përpilohet sipas udhëzimeve të ministrisë e që gjendet në bankë, postë apo mund të shkarkohet nga portali i Agjencisë së tatim taksave.

Sporteli unik për imigracionin, pasi verifikon kërkesat e merr mendimet e favorshme nga Questura e Inspektoriati i Punës, do të thërrasë palët për paraqitjen e dokumenteve të nevojshme dhe lidhjen e kontratës së qëndrimit, në të njëjtën kohë, sporteli unik për imigracionin do të bëjë komunikimin e detyrueshëm të punësimit dhe dorëzimin punonjësit të formularit të krkesës për lejen e qëndrimit për punë të varur, që do t’i nisë më pas kuesturës përmes Postës.

Për të përfituar nga sanatoria, shtetasit e huaj duhet të dëshmojnë praninë në Itali që para 8 marsit 2020. Mund ta dëshmojnë me shenjat e gishtërinjve dhënë forcave të rendit (nëse kanë pasur më parë një lejeqëndrim apo nëse janë ndaluar rastësisht nga forcat e rendit e u janë nënshtruar marrjes së shenjave të gishtërinjve), ose me vulën e hyrjes në territorin italian në pasaportë (nëse ardhur nga një vend jokomunitar, për shembull, drejtpërdrejt nga Shqipëria) apo përmes “deklaratës së pranisë” që bëhet në kuesturë brenda 8 ditëve nga hyrja në Itali (kur në Itali kanë hyrë nga një vend tjetër i BE-së), ose me çfarëdo dokumenti me datë të lëshuar nga zyra shtetërore apo private që kryejnë shërbim publik (për shembull, kartelë klinike e një spitali, librezë abonimi e transportit publik, apo një dokument shkolle, kur i huaji ka bij të mitur).

Lexo edhe: Sanatoria 2020. Detajet e procedurës për të kërkuar lejeqëndrim të përkohshëm
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Është një letër e dhimbshme që nuk mund të lërë askënd indiferent, kjo e Afrim Berishës e mbërritur në redaksi përmes avokatit të tij, Darien Levani.
Është një lutje për ndihmë për të mundësuar kthimin në shtëpi të fëmijës së tij i cili prej 5 vjetësh edhe sot e kësaj dite ndodhet larg vendit të tij, në një kamp në Siri.

Le riflessioni di alcune persone che di immigrazione e integrazione si occupano a vario titolo 

“Ti grua, për 8 Marsin, a e ke një interpretim tëndin?”
Nga Adela Kolea

L’attrazione economica dell’Albania vista dall’analista Domenico Letizia

Në përjetësim të violinistit Rrok Jakaj
Intervistë me Florian Jakaj, Markelian Kapidani e Paçalin Pavaci
nga Albana Temali

Festivali ndërkomëtar i Jazz-it në Shkodër - një event, si pak kush, që evokon, përkujton, stimulon e promovon jo vetëm muzikën jazz. Në edizioni e këtij viti, i cili nis më 27 gusht do të ketë hapësirë edhe muzika klasike me të ftuar nderi  mjeshtra të mëdhenj të muzikës që me performancat e tyre do të kënaqin publikun por  si çdo vit e bashkë me artistët e tjerë pjesëmarrës  do të ndikojnë mbi të gjitha  në formimin, specializimin e instrumenstistëve të rinj. Pikërisht kjo është pritshmëria nga Shkodra Jazz Festival.

Për një shkrim mbi edicionin e këtij viti u bë nxitje një mesazh i violinistit Paçalin Pavaci, për të cilin ky edicion është edhe një kthim në skenat e qytetit të lindjes pas shumë e shumë vitesh e ku do të sjellë përvojën e tij artistike por edhe miq instrumentistë të huaj, të cilët për herë të parë do të ndodhen  në ambjentin muzikor, artistik, kulturor por edhe natyral të Shkodrës, të Shqipërisë.

Për mua, si gazetare, ishte motiv i plotësimit të një shkrimi të parë për këtë festival të publikuar në gazetën "Shqiptari i Italisë" ndërsa si shkodrane një detyrim ndaj Rrok Jakajt, violinistit të talentuar, që mbetet i paharruar në kujtesën e kujtdo ka pasur rastin ta njohë në skenë  si instrumentist  apo si mik a shok me tiparet e njeriut me kulturë të gjerë e vizion optimist që pak kush e ka në jetë...!..

Në shkrimin tim, të parashumëvitesh, kujtoj  për trasformimin e shoqatës "Rrok Jakaj" në Festival të Jazzit në Shkodër  që u tregua në intervistën më të vëllanë e violinistit, Florianin, i cili është edhe themeluesi i shoqatës dhe ideatori i Festivalit Jazz. Por, që atëherë kanë kaluar  shumë vite dhe figura të tjera janë përfshirë në këtë eveniment, qoftë si organizatorë apo pjesëmarrës  e për këtë një intervistë përveç Florjan Jakaj (themelues i Shoqatës e Festival Jazz në Shkodër) zgjodhëm të flisnim edhe me Paçalin Pavacin (violinist) dhe Markelian Kapidanin (pianist, kompozitor).

Nga fjalët e tyre përcillet një reflektim mbi realitetin muzikor në Shkodër, një analizë e nevojave për rritje niveli, një reflektim mbi stadin eksperencial individual. Ide ambicioze e kurajoze për të ndërhyrë e ndihmuar realitetin artistik e muzikor të Shkodrës në veçanti, nëpërmjet këtij eventi ndërkombëtar fokusuar në synimin e përfshirjes që synon në formimin nëpërmejt përformimit.

Intervista:

Nga Shoqata Rrok Jakaj te Festival Jazz. Një sukses i menjëhershëm, por me një ndërprerje. Cilat janë arsyet?

Florian Jakaj: Shkodra Jazz Festival lind nga nji ide e Rrokut ne Shkoder me disa miq ne 2003 dhe ne 2005 filloi festivali e me një nivel të lartë në të gjitha drejtimet, pamvarsisht nga vështirësitë.  Pas edicionit  të 6-të vendosëm të bënim një pushim, mënyrë kjo, menduam, që të bënte të refektonte kush e kishte për detyrë që për aktivitete të tilla, që i japin jetës artistike të qytetit dhe imazhit të tij. 
Serioziteti dhe sensibiliti i personave që vlerësuan punën që kishim bërë bënë të mundur që të rimerrnim punën në 2016, për të realizuar edicionet në vazhdim dhe pasurimin e saj me Rrok Academy e Shkodra Sounds.

SHJF është një festival ndërkombëtar ku luajnë muzikantë, që njohin skenat më të rëndësishme të jazz-it, ndërkohë që dimensioni është me i reduktuar pasi fondet, që kemi në dispozicion, janë të reduktuara.

Shkodra Sounds një ide e hershme e një realitet i sotëm që pretendon, me të drejtë, një frymëmarrje të re. Si e shikoni të ardhmen e saj e te cilat figura identifikoni partnerët tuaj?

Florian Jakaj:  Shkodra Sounds, edhe për motivet që citova më sipër, pra ato ekonomike, nuk është zgjeruar aq sa kishim dëshirë. Ndër vite janë bërë disa aktivitete në sektorë të ndryshëm si  filmi i shkurtër, arti bashkohor, kantautorë, ndërsa muzika klasike gjen një derë të hapur. “Shkodra Sounds Corner” ngelet një takim fiks ndër vite në rrugët e Shkodrës, në formën e një talk show, me të ftuar: si një jehonë e të gjitha aktiviteteve. Struktura organizative e SHJF është e ndërtuar nga persona me eksperiencë dhe eksperimentimi ndër vite na lejon që gradualisht aktivizimi i elementëve të ndryshëm të mos jetë shumë problematik, ngelet impakti me publikun që kërkon kohën e duhur për ta asimiluar. 
Sigurisht q
ë eventimentet kanë nevoje për mbështetje e një nga mbështetësit e parë të aktiviteve tona është Bashkia Shkodër, por shpresojmë që të rriten bashkëpunimet edhe me qarkun e rrethit Shkodër si dhe me ministrinë e kulturës si dhe me gjithe aktorët e kësaj fushe, gjithashtu privatët,  të cilët kanë mundësinë e mbështetjes së aktiviteteve të kësaj natyre.

Dy fjalë për Skanderbeg Chamber Orchestra dhe Rrok Accademy.

Florian Jakaj: Skanderbeg Chamber Orchestra u kriju nga Rroku në Torino, në vitin 1996, dhe filloi aktivitetin zyrtar në ‘97 e ku merrnin pjesë Sokol Prekalori, Elda Laro e të tjerë ku u bashku dhe Paçalin Pavaci. Rroku ishte kordinator i “Alto profezionamnto musicale” të Saluzzo për muzikën klasike. Ideja e Rrok Accademy është ajo për ti dhënë vazhdimësi punës së tij. Morën më shumë se 80 bursa studimi studentët shqiptar kur ai drejtonte Akademinë.

Dy fjalë për pjesëmarrësit e vjetër e risitë e këtij edicioni të Shkodra Sound  e ShJF?

Florian Jakaj: Markelian Kapidani (ky ështe viti i 5 peste që merr pjesë në ShJF) ishte i pari që bashkëpunoi në fillimin e Akademisë në Shkodër dhe filluam me Jazz-in duke e lidhur me Festivalin. Për AkademinëMarkeliani shkroi dhe Metodën mbi Jazz-in  “shënime për muzikantin” dhe për këtë vit ka përgatitur vëllimin e dytë.
Risia e këtij viti është se fillojmë pjesën klasike të akademisë dhe e hap pikërisht violinisti Paçalin Pavaci, që me Rrokun që  klasën e parë në shkollën e muzikës e deri në Akademinë në Tiranë.
Miqësia është elementi themeltar i lidhjes tonë ndërvite e ky fakt I ardhjes së tij më gëzon fort.
Shkodra Sounds këtë vit fillon dhe me muziken klasike e pikërisht me një koncert të Paçalinit, i cili i mirënjohur në skenat ndërkombëtare do  të rikthehet në qytetin e tij të lindjes me koncert e tij të parë zyrtar dhe do jetë në dispozicion, të akademisë për pjesën klasike, një kontribut për brevi e ri të muzikantëve.
Ky edicion, do ketë në skenë drejtorin artistik, saksofonistin me famë nderkombëtare, të Torino Jazz Festival Diego Borotti, një ndër 10 saksofonistët më në emër në botë Michael Rosen e këngëtaren amerikane Joyce Elaine Yuille etj..
Këtë vit lind dhe bashkëpunimi me Torino Jazz School

Markelian Kapedani, ndër pjesmarrësit më “të vjetër” të ShJF e bashkëpunuesit që në fillimet e Rrok Accademy. Festivali i Jazz në Shkodër  2018, një motiv më shumë për tu kthyer në Shkodër?

Markelian Kapidani:  Për momentin është motivi kryesor ,i cili bashkë me koncerte tjera më impenjon profesionalisht gjatë verës. Ky festival është i rëndësishëm mbasi përmes tij, Shkodra ka shanse të mira për të pasuruar indirekt muzikën qytetare, të gjallërojë jetën sociale si dhe të fitojë një emër të mirë si qytet i artit dhe i kulturës. Muzika e qytetit në fjalë është një amalgamë tingëllimesh vëndase me influenca të ndryshme (sa lindore e sa perëndimore). Kjo gjë i lë vënd muzikës Jazz, (që është një përzierje mes kulturash të ndryshme) të influencojë muzikën vëndase duke pasuruar muzikën e qytetit me tingëllimet tipike Jazz. Gjithashtu, përmes Festivalit Shkodra Jazz, qyteti përjeton një gjallërim të jetës sociale, gjë kjo tepër e rëndësishme në zhvillimin e qytetit, për të cilën qytetarët kanë nevojë. Nga ku rrjedh që përmes këtij gjallërimi të jetës sociale, të përfitojë biznesi i turizmit i cili automatikisht ndikon në mënyrë pozitive tek vlera e qytetit.

Festivali Jazz në Shkoder mund të thuhet është ndërkombëtar. Sa ka qënë e mundur përfshirja e kolegëve tuaj të huaj në këtë festival? (Ndonjë mbresë e veçantë)

Markelian Kapidani: Grupi organizers i këtij festivali, vazhdimisht ka punuar për përfshirjen e artistëve me preiardhje nga e gjithë bota. Normalisht që më në detaj të këtij aspekti, fshihen probleme të mungesës së sponsorve privatë të cilët (ndoshta për ndrojtje) e ndjejnë akoma të vështirë ti afrohen festivalit. Veçanarisht në këtë pikë dëshiroj të ndalem dhe ti bëj thirrje atyre qytetarëve të cilët kanë mundësi ta ndihmojnë festivalin për tu rritur në nivelin e duhur (e që ne kemi si pikësynim) përmes sponsorizimit. Mbas disa vitesh pauze, ky festival është ripërtërirë me mund kryesisht për hir të mbështetjes së grupit aktual që drejton Bashkinë e qytetit të Shkodrës. Grupi organizativ i  festivalit ka sjellë vazhdimisht artistë të cilët i kanë dhuruar Jazzdashësit shkodran momente emocionuese. Loja mes artistëve me prejardhje të ndryshme është motori gjallërues i këtij festivali. ... ky aspekt është Jazz!

Nëse do të guxonim të bënim një krahasim me një festival jazz  jashtë kufijve, çfarë ka më pak e çfarë mund të përmirësohet në festivalin e Shkodrës?

Markelian Kapidani:  Me të drejtë thoni“Nese do te guxonim te benim nje krahasim ...”  mbasi të krahasosh një Jazz Festival me një tjetër, për mendimin tim nuk ka shumë kuptim. ... se bëka edhe rimë! P.sh: Të krahasosh festën e një dasme të bërë nga një familje me  standard jete të ulët me një tjetër të një standardi të lartë, më duket si diçka që e çvesh qëllimin fillestar të festës e cila kështu siç duket rrezikon të

ngelet si diçka thjesht materiale duke humbur vlerën shpirtërore për të cilën bëhen festat! Me një të tillë metër vlerësimi, del qartë që Shkodra Jazz duket si diçka krejt e vogël kundrejt festivaleve më në zë të cilët mbledhin miliona Euro nga sponsor privatë. Kështu, “Shkodra Jazz i njgjet asaj martesës së families së  varfër!”Por kjo mungesë materiale për momentin nuk është pengesë për të servirur cilësinë e duhur muzikore, mbasi Festivali merr vlerë nga artistët e ftuar të cilët kontribojnë duke u bërë mbështetës të festivalit. Pikërisht Shkodra Jazz Festival është një ndër festat e qytetit të Shkodrës dhe jam i mendimit që kjo festë i ka letrat në rregull për tu zgjeruar, për të arritur dimensionet e duhura që i përkasin asaj në panoramën e festivaleve ndërkombëtare. Prandaj për të ardhmen, gjithshka varet nga predispozita e forcave sponsorizuese private dhe mbështetja shtetërore etj, që ky festival i vogël të rritet bashkë me qytetin duke u bërë një ndër emblemat e shkëlqyera të vendit.

Paçalin Pavaci, violinist i mirënjohur, ktheheni pas shumë vitesh në Shkodër e për Shkodra Jazz Festival me një përfshirje pothuaj të plotë në këtë edicion. Cili është mendimi juaj për këtë event?

Paçalin Pavaci:  Kthehem në Shkodër mbas 26 vjetësh  e për  ShJF, që mbahet më 27 gusht deri më 2 shtator, por nuk shkoj vetem! Për këtë rast sjell edhe dy miq të mi, artistë të mëdhenj, Jose Maria Gallardo Del Rey (kitarrista) e Paolo Marzocchi (pianista) që janë të ftuar nderi, bashkë me shumë artistë të tjerë nga  bota. Shkodra, si çdo qytet me tradita muzikore, ka nevojë për një jetë të gjallë artistike e gjithashtu ky event ka synim të mbajë gjallë kujtimin e shokut e vëllait tonë Rrok Jakaj.  
Rrok Accademy, Festivali Jazz jan
ë ambiente ku kryesisht artistëve të rinj e jo vetëm, ju jepet mundesia të njohin eksperiencat tona dhe ne të shkëmbejmë e trasmetojmë  tonat mes profesionistësh.

Ku nis lidhja juaj me Festivalin jazz dhe cila është esenciale e këtij edicioni?

Paçalin Pavaci: Festivali i jazz nisi si andërr e imja dhe e Rrokut e ku unë,në këtë festival,  do të kisha anën klasike. Andërra  e Rrokut , Festivali është  realitet i mrekullueshem, realizuar nga Floriani, vëllai i Rrokut e ku bashkëpunojne e marrin pjesë shume e shumë artistë, miq të përbashkët, por edhe mjeshtra të muzikës, didaktikes me famë. Esencialja, e veçanta e këtij edicioni të nëntë është hapja e seksionit klasik. Koncerti im, që shënon edhe një khim mbas vitesh ne vendlindje, është një  emocion, përgjegjesi e kënaqësi e pafund.
Ky edicion i Festivalit të Jazz do të ketë një program të ngjeshur me masterclass, workshop, koncerte jazz por dhe të muzikës klasike.  Kjo gjithëpërfshirje është sa esenciale edhe premtuese për publikun por edhe për brezin e ri të instrumentistëve .

Do të ketë edhe surpriza nga ana juaj për Shkodra jazz Festival?

Paçalin Pavaci:  Natyrisht. Kam menduar për një koncert me orkester harqesh, që e drejtoj vetë , e po ashtu surpriza për Markelianin, Jose e Paolo e masterclass per miqte e mi. Takime, diskutime e ide të reja e pse jo dhe projekte mund të lindin, siç ndodh zakonisht në këto ambjente e evente. Dëshira, impenjimi nuk mungon mjafton të besojmë te aftësitë, eksperiencat e vullneti i mirë i njerëze dhe institucioneve që besojnë te kultura, te muzika si gjuha universale për komunikim e promuovim.

Për kreun e opozitës, Basha, deklarimi i dorëheqjes nga mandati i deputetit i Saimir Tahirit është “një manovër politike, pas presionit që iu bë kryeministrit në Berlin”, për kreun e qeverisë, Rama, një “akt dinjitoz”

Tiranë, 4 maj 2018 - Pas deklaratës së ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri për lënien e mandatit të deputetit, kanë reaguar përfaqësues të politikës.

Kryeministri Rama: Akt dinjitoz, i pari i këtij lloji në historinë e Kuvendit

Kryeministri Edi Rama, gjatë një interviste në emisionin Opinion tha se dorëheqja e Saimir Tahirit si deputet, është një akt dinjitoz, teksa theksoi se integrimi nuk varet nga çështja Tahirit, pasi nuk është kusht.

“Ky është një akt dinjitoz, në kujtesën time i pari i këtij lloji në historinë e parlamentit shqiptar, i respektueshëm plotësisht.  Besoj që është humbje kohe të merremi me llafet e kazanit politik dhe mediatik, pasi ky është një akt që flet vetë dhe është i respektueshëm për atë që është. Unë s’kam pasur asnjë dijeni dhe s’ka asnjë arsye pse unë duhet të kisha dijeni. Saimir Tahiri prej 6 muajsh nuk është pjesëtar i grupit tonë parlament dhe nuk ka asnjë rol në Partinë Socialiste” theksoi Rama.

“Parlamenti shqiptar, fatkeqësisht nuk është një i tërë sot, është i ndarë. Parlamenti shqiptar ka një shumicë, ka dhe një pakicë. Në rast se flasim për shumicën, nuk ka pasur asnjë lloj nevoje të çlirohet nga asgjë. Shumica ka mbajtur qëndrimin e duhur për këtë rast. 100 herë të ktheheshim mbrapsht, 100 herë do kishim mbajtur të njëjtin qëndrim”, tha Rama.

LSI, Kryemadhi: Akuzat e Tahirit pa vlerë

“Akuzat e Saimir Tahirit ndaj opozitë janë të pa vlera, pasi ai është njeriu që kanabizoi Shqipërinë”, – deklaroi kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi në një deklaratë për mediat, para Kuvendit.

E pyetur për dorëheqjen e Saimir Tahirit, Kryemadhi tha se dorëheqja e tij është për t’i dhënë oksigjen qeverisë.

“Saimir Tahiri është një nga ushtarët e drogës dhe kërkon t’i japë oksigjen qeverisë, por nuk mund t’u hedhë hi syve shqiptarëve dhe opozitës. Lotët e krokodilit të Tahirit nuk janë gjë tjetër vetëm një shfaqje e shëmtuar. Ne e dimë se kanabizimi i Shqipërisë solli varfëri të shqiptarëve, shpërnguljen e tyre dhe kriminalizimin në vend”, – tha Kryemadhi.

Përsa i përket akuzave të Saimir Tahirit ndaj çiftit Meta dhe drejtuesve të opozitës, Kryemadhi tha se është një fat i madh që opozita akuzohet nga një njeri, i cili komuniteti ndërkombëtar e di se kanabizoi vendin.

“Bërja kurban vetëm për dy orë të Saimir Tahirit, tregon se drejtësia shqiptare është e kapur nga politika”, – shtoi Kryemadhi.

Ndërsa, e pyetur për zgjedhje të parakohshme, Kryemadhi tha se opozita është gati, 27 janari e tregoi se kush është opozita dhe ne do t’i vazhdojmë protestat.

PS, Balla: Dorëzimi i mandatit nga Tahiri, vendim personal

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla komentoi për mediat vendimin e Saimir Tahirit për të dorëzuar mandatin e deputetit.

Balla u shpreh se vendimi i Saimir Tahirit për të dorëzuar mandatin e deputetit është personal dhe është një çështje që i përket atij dhe drejtësisë.

“Vendim tërësisht personal i Saimir Tahirit që e respektojmë tërësisht dhe dua të ripërsëris atë që kemi thënë këtu e 6 muaj më parë, që kjo është një çështje tërësisht mes Saimir Tahirit dhe drejtësisë. As e jona, dhe kurrësesi e kësaj opozite gojështhurur që në çdo mundësi që i jepet gjen argumenta për të ndërtuar baltën e radhës ndaj punës së rëndësishme që ka imazhi i Shqipërisë në rrugën drejt hapjes së negociatave”, – tha Balla.

PD, Basha: Dorëzimi i mandatit të Tahirit, manovër politike

“Dorëzimi i mandatit të Tahirit ka ardhur pas presionit që iu bë Kryeministrit në Berlin”, – deklaroi Kryetarit i PD-së Lulzim Basha, në një deklaratë për mediat.

Basha shprehet se “dorëzimi i mandatit nga Saimir Tahiri është vazhdim i paktit Rama-Tahiri. Është fakt se dorëheqja nga mandati erdhi pas presionit direkt që iu bë Kryeministrit në Berlin, ku iu tha se është e patolerueshme mbrojtja politike që i bëhet Saimir Tahirit me imunitet parlamentar kundër veprimeve të drejtësisë”.

Sipas Bashës, Tahiri shkoi në Kuvend për të mbrojtur mandatin e deputetit. “Më 19 prill Saimir Tahiri mori pjesë në seancë plenare pas 6 muajve mungesë për të shpëtuar mandatin e deputetit. Çfarë ndryshoi këto dy javë? Asgjë, përveç vizitës së Kryeministrit në Berlin dhe premtimit se do ta zgjidhte problemin e imunitetit të Tahirit”.

Po ashtu, sipas Bashës dorëzimi i mandatit nga Tahiri është manovër politike dhe për faksin se prokuroria është nën kontroll të politikës. “Dorëzimi i mandatit të Saimir Tahirit është manovër politike pasi Kryeministri ka futur nën kontroll të plotë Prokurorinë”, – shprehet Basha.

PD, Spaho: Dorëzimi i mandatit nga Tahiri pasi u prishën provat

Për dorëzimin e mandatit nga ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Edmond Spaho tha se dorëzimi ndodhi kur janë prishur provat.

“Po sigurisht që ju sot mund ta jepni e ta falni mandatin sepse jeni të pastër si qelibar dhe nuk keni frikë të shkonin tek drejtësia, por pasi prishët provat. 4-5 muaj prishët të gjitha provat e hetimit, sigurisht, pasi e liruat Orest Sotën, i humbi të gjitha gjurmët, pasi ikën ata tre oficerët e policisë në emigracion dhe pasi e çuat Nazer Seitin në Itali që të mos ketë mundësi të deponojë. Dhe tani bëni një farsë tjetër që na jepni imunitetin e Saimir Tahirit me deklarata”, – pohoi Spaho. (Sipas ATSh)

Shumë shpejt Alvini do të kthehet në shtëpi. Pas pesë vjetëve do të mund t’i kthehet përditshmërisë që çdokush i uron atij e bashkëmoshatarëve të tij. 

Ishte duke lozur me fëmijë të tjerë kur është ndier keq dhe brenda një ore ka vdekur. Prokurori nis hetimet

Romë, 9 prill 2018 – Një festë mes miqsh është shdërruar në tragjedi të vërtetë për një familje italo-shqiptare pasditen e djeshme në Messina. Një vogëlushe 5-vjeçare po luante me bashkëmoshatarët e saj kur papritur është ndier keq dhe i janë shfaqur disa njolla në lëkurë. Vajza e vogël është çuar me urgjencë në spital por mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë dot. Ka vdekur për arsye akoma jo të qarta, mbi të cilat prokuroria e Messinës ka nisur hetimet dhe ka vendosur të bëhet autopsia.

Nga mediat lokale që përcjellin lajmin mësohet se vogëlushja, me nënë italiane e baba shqiptar, ishte bashkë me ta në një festë në një lokal në Saponara, lokalitet i Messinës dhe aty ka pasur simptomat e para. Prej aty është çuar menjëherë në Poliklinikën e Messinës ku mjekët e urgjencës pediatrike e kanë intubuar menjëherë. Për rreth një orë janë përpjekur të mbajnë vajzën në jetë por pa rezultat: vogëlushja ka pasur disa arreste kardiake e ka ndërruar jetë.

Pas ngjarjes policia ka nisur menjëherë të hetojë. Dyshohet që shkak për vdekjen të ketë qenë një shok anafilaktik, por saktësinë e këtij supozimi mund ta sqarojë vetëm autopsia e autorizuar nga prokuroria.

 

Avokatja Ilda Beqo: “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familjes iu njoh dëmshpërblimi më i lartë sipas ligjit italian”

Romë, 2 shkurt 2018 – Pas thuajse 15 vjetëve nga vrasja e djalit 15-vjeçar, një familje shqiptare ka parë drejtësinë të shkojë në vend: gjykata civile e Vicenzas ka vendosur që vrasësi, një shtetas italian, t’i japë dëmshpërblimin maksimal që njeh ligji italian në këto raste.

Gjithçka pati fillim në 2003-shin, kur një italian, për gjah në Shqipërinë e mesme, vrau një djalë 15 vjeç. Drejtësia shqiptare akuzoi italianin për veprën penale të “vrasjes nga pakujdesia”. Dënimi përfundimtar (pas tre shkallëve të gjykimit), 3 vjet burg, u dha në vitin 2009, në mungesë, pasi italiani ndërkohë ishte kthyer në vendlindje. U shpall në kërkim e menjëherë u kërkua që dënimi penal shqiptar të njihej nga drejtësia italiane.

Në Itali, familja i beson çështjen gjyqësore avokates Ilda Beqo që rrëfen këtë ngjarje për shqiptariiitalise.com dhe që për të tuteluar familjen e 15-vjeçarit nuk dëshiron të japë të dhëna për identifikimin e viktimës dhe të vrasësit.

“Në Itali na u desh të ndiqnim dy rrugë paralelisht, nga njëra anë njohjen e vendimit penal të drejtësisë shqiptare e nga ana tjetër të ngrinim gjyqin civil në mënyrë që familjes t’i njihej një dëmshpërblim i denjë”.

Pas shumë vitesh, vjet u arrit njohja e vendimit të gjykatës shqiptare, pra edhe në Itali vrasësi i 15-vjeçarit njihet tashmë fajtor për vrasje nga pakujdesia. Por, gjithsesi, nuk ka bërë asnjë ditë burg. “Kanë kaluar shumë vjet nga ngjarja e ndërkaq në Itali ka pasur edhe dekrete falje dënimesh, kështu që për tre vjetët e dhëna në 2009-tën nga gjykata shqiptare, italiani ndoshta nuk ka për të hyrë ndonjëherë në burg” shpjegon avokatja. “Por për palën e lënduar njohja e vendimit penal shqiptar ishte shumë e rëndësishme sepse na lehtësonte punën në gjyqin civil për njohjen e dëmshpërblimit”.

E vendimi i shkallës së parë për dëmshpërblimin arriti më 31 janar. “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familja do të marrë dëmshpërblimin më të lartë që njeh ligji italian” thotë avokatja Ilda Beqo.

Në fakt, si rrallëherë, gjykata i ka njohur familjes dëmshpërblimin maksimal, pa u ndikuar nga fakti që viktima ishte shqiptar e që familja jeton në Shqipëri, siç ka ndodhur herë të tjera.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)